Tuesday, June 7, 2011

MogKok SayarDaw Pha ThisaThamoutPatt (ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ စက္ဝိုင္းေဒသနာ

Jul 16, 2011(လကၤာေဆာင္ပုဒ္) = မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကိုယ္မ်ားႏွင့္ သံုးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ဝဋ္သံုးဝႏွင့္၊ ကာလသံုးျဖာ၊ ျခင္းရာႏွစ္ဆယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကို၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း။
Begining with the two origins, helped by two truths and twelve factors,in four strata, particcasamuppada begins turning the whell of life in three links bringing about three consequences in three periods with eventual occurrences of twenty. Trying to understand and accepting the truth of paticcasamuppada will deliver one to freedom from samsara.= endless cycle of deaths and rebirths.

အဝိဇၨာႏွင့္ တဏွာရင္းခံ၊ ဥပါဒါန္၊ ကံေၾကာင့္ ရုပ္နာမ္ေပၚ၊ အပင္မွမ်ိဳး၊
မ်ိဳးမွအပင္၊ အမွ်င္မျပတ္၊ ဆက္စပ္သည့္ဟန္၊ ကံေၾကာင့္နာမ္ရုပ္၊ နာမ္ရုပ္ေၾကာင့္ကံ၊ အဖန္ဖန္ျဖစ္ျပန္နည္းအေလ်ာ္၊ ျဗဟၼာ - သိၾကား၊
စသည္မ်ားက ထင္ရွားျပဳျပင္၊ စီရင္ဖန္ဆင္း၊ အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္၊ လူနတ္မ်ားစြာ၊ သတၱဝါတို႔၊ ျဖစ္လာရမႈ၊ မဟုတ္ဟု၊
ဉာဏ္ျဖင့္ရႈ၍ေမွ်ာ္။
Depending on tgnorance and craving, the root causes ( the sourses ) grasping , deeds as causes corporeality ( matter ) and Foure senses follow As from the tree (plant) to the fruit (seed) and from the fruit to the tree goes the process (link) without interruption. So deeds as causes senses corpereality appear and senses and corporeaity as causes again Deeds surface (arise) continuously. Up mentiomed exit not because of the creation of Brahma or Devas so are the human being Devas and other living beings keep you all myndfully not being created.

ခႏၶာ (၅) ပါး
Five Aggregates

၁။ ရူပကၡႏၶာ … … ေဖာက္ျပန္မႈ သေဘာတရားအစု (ရုပ္ - ၂၈ ပါး)
(Matter) substance or things of a particular type. The Physical body is not stable and impermanent.(aggregate)(chngeable, on motion).
၂။ေဝဒနာကၡႏၶာ … … ေကာင္း၊ မေကာင္း ခံစားမႈ သေဘာတရားအစု (ေဝဒနာ)
(Feeling) when you feel something physical. Pleasant and unpleasant feeling (aggregate).
၃။သညာကၡႏၶာ … … မွတ္သားမႈသေဘာတရားအစု (သညာ)
(Perception) a belief or opinion, often held by many people and based on how things seem. Differentiate by knowing.
၄။သခၤါရကၡႏၶာ … … ျပဳျပင္မႈသေဘာတရားအစု (ေစတသိက္ - ၅၀)
(Mental Formation) mental= relating to the mind, or involving the process of thinking the way something is naturally made or the way it has been arranged
၅။ဝိညာဏကၡႏၶာ … … သိမႈ သေဘာတရားအစု (စိတ္)
(Consciousness) the state of understanding and realising something

ဓာတ္ (၁၈) ပါး
Element (18)
အာယတန (၁၂) ပါး

အခံဓာတ္ (၆) ပါး အတိုက္ဓာတ္(၆) ပါး အပြင့္ဓာတ္ (၆) ပါး
6 INTERNAL BASES 6 EXTERNAL BASES 6 EFFECT

(Receptivemess) (Impact) Consciousness
1.The pupil Image,visibleform,Object of seeing
၁။ မ်က္စိအၾကည္ ၁။ အဆင္း ၁။ ျမင္စိတ္

2.Ear Drum Sound Consciousness of hearing
၂။ နားအၾကည္ ၂။ အသံ ၂။ ၾကားစိတ္

3.Smelling sensory Smell / Odour Consciousness of smelling
၃။ ႏွာေခါင္းအၾကည္ ၃။ အနံ႔ ၃။ နံစိတ္

4.Taste gland Taste / Flavour Consciousness of Taste
၄။ လွ်ာအၾကည္ ၄။ အရသာ ၄။ စားစိတ္

5.Physical membrane Contactness Consciousness of Touch
၅။ ကိုယ္အၾကည္ ၅။ ေတြ႔ထိစရာ ၅။ ယားနာေကာင္းစိတ္

6.Conscious mind Material, Ideational Object, Mind consciousness
Ideas, memories of past Insight, Kmowledge,
experience etc Think over, Recollection
၆။ စိတ္ (ဘဝင္စိတ္) ၆။ ႀကံေတြးစရာ ၆။ ေတြးေတာစိတ္

သစၥာ (၄) ပါး

၁။ ဒုကၡသစၥာ … ဆင္းရဲျခင္းအမွန္တရား၊ျဖစ္ဒုကၡ-ပ်က္ဒုကၡ ပိုင္းျခားသိရမည့္တရား။
The Nature of Suffering (or Dukkha):
"This is the noble truth of suffering: birth is suffering, aging is suffering, illness is suffering, death is suffering; sorrow, lamentation, pain, grief and despair are suffering; union with what is displeasing is suffering; separation from what is pleasing is suffering; not to get what one wants is suffering; in brief, the five aggregates subject to clinging are suffering."[5][6]
၂။ သမုဒယသစၥာ … ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္းအမွန္တရား၊(တဏွာ-ေလာဘ) ပယ္ရမည့္တရား။
Suffering's Origin (Dukkha Samudaya):
"This is the noble truth of the origin of suffering: it is this craving which leads to renewed existence, accompanied by delight and lust, seeking delight here and there, that is, craving for sensual pleasures, craving for existence, craving for extermination."[5][6]
၃။ နိေရာဓသစၥာ … ဒုကၡခပ္သိမ္းခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာအမွန္ (နိဗၺာန္) မ်က္ေမွာက္ျပဳရမည့္တရား။
Suffering's Cessation (Dukkha Nirodha):
"This is the noble truth of the cessation of suffering: it is the remainderless fading away and cessation of that same craving, the giving up and relinquishing of it, freedom from it, nonreliance on it."[5][6]
၄။ မဂၢသစၥာ … ဒုကၡသစၥာ၏ ခ်ဳပ္ေၾကာင္း၊ သမုဒယသစၥာကိုပယ္ေၾကာင္း၊ နိေရာဓသစၥာကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေၾကာင္း၊
အက်င့္မွန္တရား (မဂၢင္ ၈ ပါး ) ပြားမ်ားရမည့္တရား။
The Path Leading to the Cessation of Suffering: (Dukkha Nirodha Gamini Patipada Magga)
"This is the noble truth of the way leading to the cessation of suffering: it is the Noble Eightfold Path; that is, right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration."[7][8]


ေလာကီမဂၢင္ (၅) ပါး ရႈဉာဏ္တရား
သမၼာဒိ႒ိ သမၼာသကၤပၸ -ပညာမဂၢင္ (၂) ပါး ။(Wisdom)
မွန္စြာနားလည္ (နား) Right understanding မွန္စြာေတြးေခၚ (ေတြး) Right Thinking
သမၼာဝါယာမ သမၼာသတိ သမၼာသမာဓိ -သမာဓိမဂၢင္ (၃) ပါး ။(Concentration)
မွန္ေသာ၀ီရိယ (၀ီ) Right Effort မွန္ေသာသတိ (တိ) Right Mindfulness မွန္ေသာသမာဓိ (ဓိ) Right Concentration

The five wisdoms to obtain when meditate
1.The right view, ( Right understanding ) မွန္စြာနားလည္
2.Right Aspiration ( Right thought ) မွန္စြာေတြးေခၚ
3.Right Diligence or Right effort, or Right Exertiom. မွန္ေသာ၀ီရိယ
4.Righr mindfulness မွန္ေသာသတိ
5.Right Concentration. မွန္ေသာသမာဓိ
ေလာကုတၱရာ မဂၢင္ (၈) ပါး
သမၼာဒိ႒ိ သမၼာသကၤပၸ - ပညာမဂၢင္ (၂) ပါး ။
မွန္စြာနားလည္ မွန္စြာေတြးေခၚ
သမၼာဝါယာမ သမၼာသတိ သမၼာသမာဓိ - သမာဓိမဂၢင္ (၃) ပါး ။
မွန္ေသာ၀ီရိယ မွန္ေသာသတိ မွန္ေသာသမာဓိ
သမၼာဝါစာ သမၼာကမၼႏ ၱ သမၼာအာဇီဝ - သီလမဂၢင္ (၃) ပါး ။(Morality)
မွန္စြာေျပာ (ေျပာ) Right Speech မွန္စြာျပဳလုပ္ (ျပဳ) Right Action မွန္စြာအသက္ေမြး (ေမြး)့ Right Live LiHood

စိတၱာႏုပႆနာ ရႈပြားနည္း

အျပင္ဧည့္သည္စိတ္ (၆) ခု အတြင္းဧည့္သည္စိတ္ (၅) ခု

၁။ ျမင္စိတ္ ၁။ ေလာဘစိတ္

၂။ ၾကားစိတ္ ၂။ ေဒါသစိတ္

၃။ နံစိတ္ ၃။ ေမာဟစိတ္

၄။ စားစိတ္ ၄။ အေလာဘစိတ္

၅။ ယား၊ နာ၊ ေကာင္းစိတ္ ၅။ အေဒါသစိတ္
၆။ ေတြးေတာစိတ္

၁။ ေလကိုထုတ္ေသာစိတ္ ၂။ ေလကိုသြင္းေသာစိတ္ အိမ္သည္စိတ္ ၂-ခု။

ရႈပြားပံုရႈနည္းစနစ္မွာ - အိမ္သည္စိတ္ (၂) ခုကို အရင္းခံထား၍ မည္သည့္စိတ္ေပၚေပၚ၊

ေပၚတိုင္းေပၚတိုင္း ျဖစ္ပ်က္မလြတ္ေအာင္ ရႈရမည္ ျဖစ္ပါသည္။


ေဝဒနာႏုပႆနာ ရႈပြားနည္း

စိတ္ႏွင့္ေဝဒနာသည္ ျဖစ္အတူ ပ်က္အတူ သဟဇာတ တရားမ်ား ျဖစ္သည္။

အျပင္ဧည့္သည္ ေဝဒနာ (၆) ခု

၁။ ဥေပကၡာ ေဝဒနာသည္ … မ်က္လံုးမွာ ေပၚသည္။

၂။ ဥေပကၡာ ေဝဒနာသည္ … နားမွာ ေပၚသည္။

၃။ ဥေပကၡာ ေဝဒနာသည္ … ႏွာေခါင္းမွာ ေပၚသည္။

၄။ ဥေပကၡာ ေဝဒနာသည္ … လွ်ာမွာ ေပၚသည္။

၅။ သုခ ေဝဒနာသည္ … ကိုယ္ေပၚမွာ ေပၚသည္။

၆။ ဒုကၡ ေဝဒနာသည္ … ကိုယ္ေပၚမွာ ေပၚသည္။

အထက္ပါေဝဒနာမ်ားကို အျပင္ဧည့္သည္ (၆) ခုဟု ေခၚသည္။

အတြင္းဧည့္သည္ ေဝဒနာ (၃) ခု

၁။ ေသာမနႆ ေဝဒနာသည္ … စိတ္မွာ ေပၚသည္။

၂။ ေဒါမနႆ ေဝဒနာသည္ … စိတ္မွာ ေပၚသည္။

၃။ ဥေပကၡာ ေဝဒနာသည္ … စိတ္မွာ ေပၚသည္။

အထက္ပါေဝဒနာမ်ားကို အတြင္းဧည့္သည္ (၃) ခုဟု ေခၚသည္။

အိမ္သည္ ေဝဒနာ (၃) ခု
၁။ သားေရး၊ သမီးေရး၊ စီးပြားေရးမွစ၍ အရပ္ရပ္ အဆင္ေျပေနေသာအခါ (ဝင္ေလ-ထြက္ေလကို)

ေသာမနႆ ေဝဒနာႏွင့္ ရွဴရႈိက္ေနသည္။

၂။ သားေရး၊ သမီးေရး၊ စီးပြားေရးမွစ၍ အရပ္ရပ္ အဆင္မေျပသည့္အခါ (ဝင္ေလ-ထြက္ေလကို)

ေဒါမနႆ ေဝဒနာႏွင့္ ရွဴရႈိက္ေနသည္။

၃။ တစ္ခါတစ္ရံ (ဝင္ေလ-ထြက္ေလကို) ေသာမနႆလည္းမဟုတ္၊ ေဒါမနႆလည္း မဟုတ္၊

ဥေပကၡာေဝဒနာႏွင့္ အမွတ္မထင္ ရွဴရႈိက္ေနသည္။

အထက္ပါေဝဒနာမ်ားကို အိမ္သည္ဟု ေခၚသည္။

ေဝဒနာႏုပႆနာ ရႈရာ၌ ေပၚသည့္အခ်ိန္၊ ေပၚသည့္ေနရာကို ေစာင့္၍ ရႈရမည္ ျဖစ္သည္။ ေဝဒနာ သည္ ဒြါရ (၆) ေပါက္၌ အၿမဲျဖစ္ေနသည္။ မျဖစ္သည့္အခါမရွိ၊ ဖႆ ျဖစ္တိုင္းေဝဒနာ ျဖစ္သည္။ ေဝဒနာကိုရႈရာ၌ နာမွ က်င္မွ ေဝဒနာမဟုတ္ပါ။ နာမႈက်င္မႈ မခံသာသည့္ေဝဒနာရွိသလို၊ နာမႈ က်င္မႈ ေပ်ာက္ကင္းၿပီး ခံသာသည့္ ေဝဒနာလည္းရွိသည္။ ခံသာသည္လည္း မဟုတ္၊ မခံသာသည္လည္းမဟုတ္၊ အလယ္အလတ္ အမွတ္မဲ့ ခံစားမႈ ေဝဒနာမ်ိဳးလည္းရွိသည္။ စိတ္ႏွင့္ေဝဒနာသည္ သဟဇာတ တရားျဖစ္၍ စိတ္ျဖစ္တိုင္း ေဝဒနာျဖစ္သည္။ ေဝဒနာသည္ ေပၚလည္းေပၚသည္၊ ပ်က္လည္းပ်က္သည္၊ ေဝဒနာႏွင့္ငါ - မေရာေစႏွင့္၊ ေဝဒနာ ခြာ၍ အနိစၥျမင္ေအာင္ၾကည့္၊ အနိစၥေတြ႔မွ လမ္းမွန္က်မည္။

(ဤကား အက်ဥ္းခ်ဳပ္သိရံုမွ်သာ ျဖစ္သည္။)

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ စက္ဝိုင္းေဒသနာႏွင့္ ပူးတြဲ၍ ၾကည့္ရႈေလ့လာပါ။

စ႐ုိက္နဲ႔ ကမၼ႒ာန္း

၁။ ရာဂစ႐ုိက္အားႀကီးသူဟာ စက္ဆုတ္ဖြယ္ အေကာင္ပုတ္လုိ႔ ႐ႈရတဲ့ အသုဘ ကမၼ႒ာန္း ၁၀ပါးနဲ႔ ဆံပင္အေမြး ေျခသည္းလက္သည္း စတဲ့ ၃၂ေကာ႒ာသကုိ ႐ႈဆင္ျခင္ရတဲ့ ကာယဂတာသတိ ကမၼ႒ာန္းကုိ ပြားမ်ားျခင္းျဖင့္ ရာဂစ႐ုိက္ကုိ ျပဳျပင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီကမၼ႒ာန္းဆယ့္တစ္ပါးထဲက သင့္ေလ်ာ္ရာ တစ္ပါးပါးကုိ ပြားမ်ားပါးမ်ားလာရင္ ရာဂမီးကုိ ၿငိမ္းေအးေစႏုိင္ပါတယ္။
၂။ ေဒါသစ႐ုိက္ အားႀကီးသူဟာ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ ကမၼ႒ာန္းမ်ားနဲ႔ နီလကသုိဏ္း (အညိဳေရာင္အဆင္း)၊ ပီတကသုိဏ္း (ေရႊေရာင္အဆင္း)၊ ေလာဟိတကသုိဏ္း (အနီေရာင္အဆင္း)၊ ၾသဒါတကသုိဏ္း (အျဖဴေရာင္အဆင္း) ဆုိတဲ့ ကမၼ႒ာန္း ၈ပါးကုိ ပြားမ်ားျခင္းျဖင့္ ေဒါသစ႐ုိက္ကုိ ျပဳျပင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီကမၼ႒ာန္းမ်ားဟာ သန္႔ရွင္းၾကည္လင္တဲ့အတြက္ အာ႐ုံျပဳပြားမ်ားသူမ်ားကုိ စိတ္ရႊန္လန္းၿပီး ႏူးညံ့မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒါသစ႐ုိက္အားႀကီးတဲ့သူဟာ ဒီကမၼ႒ာန္း ဂပါးထဲက တစ္ပါးပါးကုိ ပြားမ်ားသင့္ပါတယ္။
၃/၄။ ေမာဟစ႐ုိက္နဲ႔ ၀ိတက္စ႐ုိက္ရွိသူမ်ားဟာ အာနာပါနႆတိ ကမၼ႒ာန္းကုိ ပြားမ်ားၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပဳျပင္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ေမာဟစ႐ုိက္ရွိသူဟာ သံသယနဲ႔ ပ်ံ႕လြင့္ျခင္းတုိ႔ အျဖစ္မ်ားတဲ့အတြက္ အလြယ္တကူ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ တုန္လႈပ္တတ္ၿပီး ၀ိတက္စ႐ုိက္ရွိသူဟာလည္း စိတ္ကူးအႀကံအစည္ မ်ားတဲ့အတြက္ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္လြယ္တတ္ပါတယ္။ အာနာပါနႆတိ ကမၼ႒ာန္းဟာ ထြက္သက္၀င္သက္တုိ႔ကုိ အခ်က္က်က် လုိက္၍ ႐ႈမွတ္ေပးရတဲ့အတြက္ တုန္လႈပ္ပ်ံ႕လြင့္တဲ့စိတ္ကုိ ခ်ဳပ္ထိန္းေပးထားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေမာဟစ႐ုိက္နဲ႔ ၀ိတက္စ႐ုိက္ ရွိသူဟာ အာနာပါနကမၼ႒ာန္းကုိ အထူးျပဳ ပြားမ်ားသင့္ပါတယ္။
၅။ သဒၶါစ႐ုိက္ရွိသူဟာ ဗုဒၶါႏုႆတိ၊ ဓမၼာႏုႆတိ၊ သံဃာႏုႆတိ၊ သီလာႏုႆတိ၊ စာဂါႏုႆတိ၊ ေဒ၀တာႏုႆတိ ဆုိတဲ့ ကမၼ႒ာန္း ေျခာက္ပါးကုိ ပြားမ်ားေပးရပါတယ္။ ပင္ကုိက ေကာင္းေနတဲ့ သဒၶါတရားဟာ ဘုရားတရားသံဃာ စတဲ့အာ႐ုံမ်ားနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ရပါက ပုိ၍ဖြင့္ၿဖိဳး တုိးတက္လာၿပီး အက်ိဳးတရား တုိးပြားေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းၿပီးသားစ႐ုိက္ကုိ ပုိေကာင္းလာေအာင္ ဒီသဒၶါစ႐ုိက္ ရွိတဲ့သူဟာ ဗုဒၶါႏုႆတိစတဲ့ ကမၼ႒ာန္း ေျခာက္ပါးထဲက တစ္ပါးပါးကုိ ပြားမ်ားသင့္ပါတယ္။
၆။ ပညာစ႐ုိက္ရွိသူဟာ သိမ္ေမြ႕နက္နဲတဲ့ ေသျခင္းတရားကုိ ဆင္ျခင္တဲ့ မရဏာႏုႆတိကမၼ႒ာန္း၊ နိဗၺာန္ကုိ ဆင္ျခင္တဲ့ ဥပသမာႏုႆတိ ကမၼ႒ာန္း၊ အစာအဟာရမွာ စက္ဆုတ္ဖြယ္လုိ႔ ထင္ျမင္ေအာင္ ပြားမ်ားတဲ့ အာဟာေရ ပဋိကူလသညာ ကမၼ႒ာန္းနဲ႔ ပထ၀ီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ၀ါေယာလုိ႔ေခၚတဲ့ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးကုိ ပုိင္းျခားဆင္ျခင္တဲ့ စတုဓာတု၀၀တၳာန ကမၼ႒ာန္းကုိ ပြားမ်ားေပးရပါတယ္။ ပင္ကုိက စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္တတ္တဲ့ ပညာဟာ သိမ္ေမြ႕နက္နဲတဲ့ အာ႐ုံနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕တဲ့အခါ ပုိၿပီးနက္နက္နဲနဲ စဥ္းစားဆင္ျခင္တဲ့အတြက္ ဉာဏ္ပညာတုိးပြား ထက္ျမက္လာတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာစ႐ုိက္အားႀကီးတဲ့သူဟာ မရဏာႏုႆတိ စတဲ့ ကမၼ႒ာန္းမ်ားကုိ ပြားမ်ားၿပီး ဉာဏ္အဆင့္တုိးပြားေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။


ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အႏုလံုပါဠိ

အဝိဇၨာပစၥယာ သခၤါရာ၊ သခၤါရပစၥယာ ဝိညာဏံ၊ ဝိညာဏပစၥယာ နာမရူပံ၊ နာမရူပ ပစၥယာ သဠာယတနံ၊ သဠာယတနပစၥယာ ဖေႆာ၊ ဖႆပစၥယာ ေဝဒနာ၊ ေဝဒနာပစၥယာ တဏွာ၊ တဏွာပစၥယာ ဥပါဒါနံ၊
ဥပါဒါနပစၥယာ ဘေဝါ၊ ဘဝပစၥယာ ဇာတိ၊ ဇာတိပစၥယာ ဇရာမရဏံ၊ေသာက ပရိေဒဝ ဒုကၡ
ေဒါမနႆုပါယာသာ သမ ၻဝႏိ ၱ၊ ဧဝေမတႆ ေကဝလႆ ဒုကၡကၡႏၶႆ သမုဒေယာ ေဟာတိ။

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ပဋိလံုပါဠိ

အဝိဇၨာယ ေတြဝအေသသ ဝိရာဂ နိေရာဓာ သခၤါရနိေရာေဓာ၊သခၤါရနိေရာဓာ ဝိညာဏနိေရာေဓာ၊

ဝိညာဏနိေရာဓာ နာမရူပနိေရာေဓာ၊ နာမရူပနိေရာဓာ သဠာယတနနိေရာေဓာ၊ သဠာယတနနိေရာဓာ

ဖႆနိေရာေဓာ၊ ဖႆနိေရာဓာ ေဝဒနာနိေရာေဓာ၊ ေဝဒနာနိေရာဓာ တဏွာနိေရာေဓာ၊ တဏွာနိေရာ

ဓာ ဥပါဒါနနိေရာေဓာ၊ ဥပါဒါနနိေရာဓာ ဘဝနိေရာေဓာ၊ ဘဝနိေရာဓာ ဇာတိနိေရာေဓာ၊ ဇာတိနိေရာဓာ

ဇရာမရဏံ၊ ေသာက ပရိေဒဝ ဒုကၡ ေဒါမနႆုပါယာသာ နိရုဇၥ်ႏိ ၱ၊ ဧဝေမတႆ ေကဝလႆ ဒုကၡ

ကၡႏၶႆ နိေရာေဓာ ေဟာတိ။

၁။ မူလႏွစ္ျဖာ … … အဝိဇၨာ၊ တဏွာ။

၂။ သစၥာႏွစ္ခု … … သမုဒယသစၥာ၊ ဒုကၡသစၥာ။

၃။ ေလးခုအလႊာ … … အတိတ္အေၾကာင္းတစ္လႊာ၊ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးတစ္လႊာ။

ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္းတစ္လႊာ၊ အနာဂတ္ အက်ိဳးတစ္လႊာ။

၄။ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး … … အဝိဇၨာ, သခၤါရ, ဝိညာဏ္ , နာမ္ရုပ္, သဠာယတန, ဖႆ,

ေဝဒနာ, တဏွာ, ဥပါဒါန္ ,ဘဝ ,ဇာတိ , ဇရာမရဏ။

၅။ သံုးပါးအစပ္ … … သခၤါရႏွင့္ ဝိညာဏ္တစ္စပ္၊ ေဝဒနာႏွင့္ တဏွာတစ္စပ္၊ ကမၼဘဝႏွင့္ ဇာတိ

တစ္စပ္။ ။ တစ္နည္း အတိတ္အေၾကာင္းႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳးတစ္စပ္၊

ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးႏွင့္ ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ အနာဂတ္ျဖစ္ေၾကာင္း တစ္စပ္၊

ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ အနာဂတ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အနာဂတ္အက်ိဳးတစ္စပ္။

၆။ ဝဋ္သံုးဝႏွင့္ … … ကိေလသဝဋ္သံုးပါး … အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္

ကမၼဝဋ္ႏွစ္ပါး … သခၤါရ ကမၼဘဝ

ဝိပါကဝဋ္ရွစ္ပါး … ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ
ဇာတိ
ေဝဒနာ ဇရာမရဏ
ဥပပတၱိဘဝ

မွတ္ခ်က္ (ျဖစ္စဥ္ - ဇာတိ၊ ဥပပတၱိဘဝ၊ ဇရာမရဏ၊ ေဟာစဥ္ - ဇာတိဇရာမရဏ ဥပပတၱိဘဝ)

၇။ ကာလသံုးျဖာ … … လြန္ေလၿပီးေသာ အတိတ္ကာလ၊ ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ကာလ၊

ေနာင္ျဖစ္လတၱံ႕ေသာ အနာဂတ္ကာလ။
၈။ ျခင္းရာႏွစ္ဆယ္ … …

အတိတ္အေၾကာင္းအျခင္းအရာ ငါးပါး … (အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ)

ပစၥဳပၸန္အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး … (ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ)

ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး … (တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ)

အနာဂတ္အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး … (ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ)
1.The two sourses ( Ignorance and craving ), the twofold ultimate Truths, the four-fold layers, the twelve elements , the embodiments of the Dhamma and the three links, the two original ( Craving, Ignorance ) defilements , the three Vattas ( Round ) the three periods the twelve fulfilments of these Eight-folds. try ye to know and learn contemplating thy inner self, which verily is the only exit, from the circle of Rebirth.

No comments: